Company Profile

Harbin Electric Group Jiamusi Motor Co., Ltd. belongs to Harbin Electric Group Co., Ltd. Harbin Electric Group Co., Ltd. is one of the 51 key state-owned enterprises managed by the Party Central Committee. The company is Harbin Electric Group Co., Ltd. in the domestic A- share listed companies, the stock referred to as "Jiadian shares", stock code "000922".

Leadership


Harbin Electric Group Jiamusi Motor Co., Ltd

MEMBERS OF BOARD OF DIRECTORS

Chairman: Liu Qingyong

Vice Chairman: Jiang Qinghai

Independent Director: Jin Weiwei Dong Huijiang Cai Chang

Director: Qu Zhe Liu Hancheng Wei GuodongKingNon


Members of the Supervisory Board

Chairman of the Supervisory Board: Xiao Kun

Supervisor: Ma Chunhai

Employee Supervisor: Zhang Hongwei


Senior management

General Manager: Jiang Qinghai

Deputy General Manager: An Wenju

Deputy General Manager: Pan Bo

Chief Accountant: Liu Jinbao

Secretary of the Board: Wang Hongxia